Spolek | 12.10.2020

Českomoravská federace naturistů, spolek
IČ 031 41 128

STANOVY

§1 Název

Českomoravská federace naturistů, spolek (dále jen CFN) je dobrovolný, nepolitický, samostatný spolek zájemců o naturismus ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník (dále jen OZ) a souvisejících zákonů, v platném znění. CFN má postavení samostatné právnické osoby. Svou činnost vyvíjí v souladu se zákony, těmito stanovami a vnitřními, jakož i obecně závaznými předpisy.

 

§2 Sídlo spolku

Sídlo spolku je Výlevy 51, Stará Vožice, 391 43 Mladá Vožice

 

§3 Definice naturismu

Naturismus je způsob života v souladu s přírodou.
Jeho projevem je kolektivní nahota spojená se zobecňováním úcty vůči sobě samému, vůči okolí a celé přírodě.
Naturismus usiluje o přirozený vztah mezi kolektivní lidskou nahotou a přírodou formou bezprostředního pobytu v ní, využíváním jejich zdrojů jako jsou slunce, voda a vzduch, k odpočinku od civilizace, rekreaci, sportu a regeneraci sil.
Naturismus usiluje o hlubokou úctu k přírodě a všem jejím složkám. Jeho filosofie vychází z myšlenek humanismu a starořecké kalokagathie. Dbá o dodržování zásad harmonického způsobu života a vzájemné tolerance.

 

§4 Účel spolku

Společným zájmem členů spolku je praktikování a šíření myšlenek naturismu.
1. Hlavní činnost
Za tímto účelem spolek vyvíjí svojí hlavní činnost, která se skládá zejména z:
1. Šíření myšlenek naturismu
2. Udržování kontaktů s naturisty v České republice i v jiných státech.
3. Shromažďování informací o všech místech v blízkosti vodních ploch a o dalších zařízeních, která jsou vyhrazená nebo vhodná pro pobyt naturistů.
4. Prosazování ochrany těch zájmů naturistů, které nejsou v rozporu s morálními a naturistickými principy, jakož i platnými právními předpisy.
5. Napomáhání ochraně životního prostředí a přírody.
6. Zastupování světového naturistické dění v ČR prostřednictvím členství v Mezinárodní naturistické federaci (INF-FNI)
7. Pořádání naturistických akcí, zejména naturistických srazů, naturistické rekreace a s tím spojených sportovních a kulturních akcí.
2. Veřejná prospěšnost
Spolek deklaruje svoji veřejnou prospěšnost ve smyslu § 146 a násl. Občanského zákoníku. Spolek učiní veškeré možné kroky k zápisu statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku.

 

§5 Členství

1. Vznik členství
Členství je dobrovolné. Členem se může stát zletilá osoba, bez ohledu na státní příslušnost.
Členství vzniká na základě přihlášky, ode dne zaplacení členského příspěvku.
O přijetí za člena rozhoduje statutární orgán.
Dokladem členství CFN je členský průkaz s platnou známkou, který vydává pokladník. Členský průkaz je majetkem CFN.

2. Členský příspěvek
Výši členského příspěvku ve smyslu § 235 OZ určuje výbor CFN.
Cena duplikátu za ztracený členský průkaz je 100 Kč.

3. Seznam členů
Seznam členů dle § 236 OZ vede pokladník v elektronické podobě s tím, že je neveřejný.

4. Zánik členství
Členství zaniká:
1. vystoupením,
2. vyloučením,
3. úmrtím,
4. nezaplacením členského příspěvku. Příspěvek na kalendářní rok je třeba zaplatit  při vzniku členství či do 31. ledna daného kalendářního roku.

Vyloučení
Člen může být vyloučen za závažné nebo opakované porušování povinností vyplývající z členství a další důvody uvedené v §239 OZ.
O vyloučení člena rozhoduje výbor CFN. Pokud člen se svým vyloučením nesouhlasí, má právo se odvolat k nejbližší členské schůzi, jejíž rozhodnutí je konečné. Zaplacený členský příspěvek se nevrací.

5. Práva členů
Člen CFN má po zaplacení členského příspěvku za dané období právo:
Podílet se na činnosti CFN a využívat k tomu jeho zařízení.
1. Volit a být volen do orgánů CFN.
2. Rozhodovat prostřednictvím orgánů CFN o činnosti CFN.
3. Obracet se na výbor CFN se svými podněty, návrhy, dotazy apod. s právem na jejich vyřízení bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60-ti dnů, nepožaduje-li údaje a sdělení, která by CFN způsobila vážnou újmu.
4. Účastnit se činnosti a členských schůzí CFN.
6. Povinnosti členů
1. dodržovat stanovy CFN, jakož i další vnitřní předpisy a opatření,
2. plnit přijatá rozhodnutí CFN,
3. platit členské příspěvky,
4. chránit majetek CFN,
5. nepoškozovat svým chováním a jednáním dobrou pověst CFN,
6. podílet se na ochraně přírody.

 

§6 Organizace spolku

1. Statutární orgán
Individuálními statutárním orgány spolku jsou předseda a místopředseda.
Každý z nich jedná samostatně.
Podepisování za spolek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí vlastnoruční podpis statutární orgán.

2. Nejvyšší orgán
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.

3. Výbor CFN
Výbor CFN se skládá z předsedy, místopředsedy, pokladníka a dalších členů výboru.
Předseda a místopředseda jsou zároveň statutárními orgány spolku.

 

§7 Členská schůze

Členská schůze je schopná se usnášet za účasti nejméně 10 členů CFN.
K přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů.
Ve věcech týkajících se likvidace, fůze či rozdělení spolku, je členská schůze schopna usnášet se za účasti většiny členů. V tomto případě  se připouští hlasování “per rolam”, resp. elektronickou formou)
Členskou schůzi svolává statutární orgán CFN nejméně jedenkrát do roka.
Musí být také statutárním orgánem CFN svolána, požádá-li o to výbor CFN nebo 1/3 členů CFN, a to do 30-ti dnů ode dne doručení podnětu. Pokud se tak nestane, může ten, kdo podnět podal, svolat členskou schůzi.
Členská schůze se svolá oznámením na internetových stránkách CFN a v emailovém oběžníku. V oznámení o konání členské schůze musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání, který může být změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět ke svolání členské schůze podal. Jednání může probíhat pouze k předem uvedenému pořadu jednání. Elektronická pozvánka obsahuje základní informace k projednávaným bodům, stručnou informaci o plnění programu za uplynulé období a návrhu na období následující, zprávu o činnosti výboru, čerpání rozpočtu, účetní uzávěrku. Schůzi může odvolat nebo odložit jen ten kdo ji svolal, nejméně však týden před jejím konáním.

Členská schůze rozhoduje veřejným nebo tajným hlasováním o všech záležitostech CFN, zejména:
1. jedná a usnáší se o návrhu stanov a jejich změnách,
2. schvaluje plán činnosti, rozpočet, účetní uzávěrku, zprávu o činnosti výboru CFN,
3. projednává a schvaluje čerpání rozpočtu a jeho změny, zásady hospodaření,
4. volí výbor CFN a rozhoduje o jeho odvolání,
5. jedná o návrzích výboru CFN, jakož i všech členů CFN,
6. dodatečně schvaluje doplnění členů výboru CFN,
7. schvaluje provozní řád, vnitřní předpisy a opatření,
8. rozhoduje o odvolání vyloučeného člena,
9. rozhoduje o likvidaci, fůzi či rozdělení spolku a způsobu likvidace majetku,
10. rozhoduje o neplatnosti rozhodnutí orgánů spolku dle §258 OZ.

 

§8 Výbor CFN

Volební období výboru je 4 roky.
Výbor má 5 členů, z nichž je jeden předseda jeden místopředseda.
Je volen na členské schůzi. Volba je tajná.
Členskou schůzi zvolení členové výboru si na první schůzi výboru, konané nejpozději do 15-ti dnů ode dne proběhlé volební členské schůze zvolí ze svého středu předsedu, místopředsedu, pokladníka a podle potřeby další funkce členů výboru CFN. Předseda a místopředseda nesmí být stejná osoba.
Výbor zajišťuje veškerou činnost CFN, v souladu s usnesením členské schůze CFN, se stanovami, vnitřními předpisy a opatřeními CFN.
Hospodaří s finančními prostředky podle schváleného rozpočtu v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Schůze výboru jsou svolávány předsedou podle potřeby, nejméně 1× v každém pololetí. Schůze výboru musí být také svolána, požádá-li o to nejméně 1/3 členů výboru, s uvedením účelu jednání.
Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Přítomen musí být předseda či místopředseda. Usnesení se přijímají  nadpoloviční většinou hlasů přítomných.
Při ukončení členství jednoho člena ve výboru CFN můžou zbývající členové výboru CFN kooptovat nového člena. Kooptace musí být schválena usnesením výboru a předložena k dodatečnému schválení nejbližší členské schůzi. Funkční období kooptovaného člena končí s funkčním obdobím výboru CFN do které byl zvolen. Mezi členskými schůzemi může být tímto způsobem nahrazeno jen tolik členů výboru CFN, aby nadpoloviční většinu stále tvořili členové zvolení členskou schůzi.

Výbor zejména:
1. zajišťuje úkoly a činnost CFN,
2. navrhuje výši členských příspěvků a jejich splatnost,
3. připravuje návrhy plánu činnosti a rozpočtu,
4. navrhuje stanovy a jejich změny,
5. navrhuje provozní řád a další vnitřní předpisy a opatření
6. rozhoduje o vyloučení člena.
7. odpovídá za svou činnost členské schůzi

1. Předseda
Je statutárním orgánem spolku.
Svolává a řídí schůze výboru.
Uzavírá nezbytné smlouvy a dohody.
Vyřizuje neodkladné záležitostí  pro zajištění rozhodnutí výboru CFN.
Svá opatření a rozhodnutí předkládá výboru ke schválení na jeho nejbližší schůzi.

2. Místopředseda
Je statutárním orgánem spolku.
Zastává funkci předsedy, nemůže-li předseda vykonávat svou funkci.
Nemůže-li místopředseda vykonávat svou funkci, pak tuto  funkci vykonává jiný člen výboru, avšak jen do nejbližší členské schůze.

3. Pokladník
Zodpovídá za vedení účetnictví spolku.
Zajišťuje pravidelné vybírání členských příspěvků.
Vede seznam členů dle § 236 OZ.
Vydává členské průkazy a známky INF.

 

§9 Majetek a hospodaření CFN

Majetek CFN tvoří hmotný a nehmotný majetek, fondy, pohledávky a jiná majetková práva.
CFN hospodaří s finančními prostředky na základě schváleného rozpočtu a zásad hospodaření.

Zdroji majetku CFN jsou zejména:
1. hmotný majetek a majetková práva,
2. členské příspěvky,
3. výnosy z akcí CFN organizovaných v souladu s posláním CFN,
4. dary, dotace, příp. jiné příspěvky, obcí a dalších organizací,
5. výnosy z kapitálových vkladů a úroky.

 

§10 Zastupování CFN

Spolek zastupuje u ústního jednání člen výboru.
Je-li k platnosti právních úkonů předepsána písemná forma, je třeba podpisu statutárního orgánu, nebo jím plnou moci pověřeného člena výboru.

 

§11 Zrušení spolku

CFN zanikne zrušením s likvidací, rozhodne-li o tom členská schůze.
Nezanikne však, pokud nejméně 10 členů projeví zájem o pokračování v činnosti CFN.

 

§12 Závěrečná ustanovení

Věci, které tyto stanovy neřeší, se řídí ustanovením daných a souvisejících zákonů, v platném znění.
Informace o činnosti spolku, stanovy, související vnitřní předpisy a opatření jsou uvedené na internetových stránkách www.naturista.cz.
Tyto stanovy vstupují v platnost dnem schválení členskou schůzi 21. 3. 2015

Komentáře

Komentáře můžou vkládat pouze členové.

Nebyl vložený žádný komentář.

Jak se stát členem Příspěvky, legitimace, známky

Kontakty

Předseda: Jiří Volák
tel.: +420 723 001 343
Email: george106@volny.cz

Místopředseda: Jiří Böhm
tel.: +420 603 421 700
Email: bj-cfn@email.cz
(členské příspěvky, legitimace, známky)

Pokladník: Jaroslav Dytrych
Členka výboru: Monika Foltýnová
Člen výboru: Václav Urbánek