Spolek | 22.5.2022

Českomoravská federace naturistů, spolek
IČ 031 41 128

STANOVY ČFN platné od 30. 4. 2022

§1 Název spolku

Českomoravská federace naturistů, spolek (dále jen ČFN) je dobrovolný, nepolitický, samostatný spolek zájemců o naturismus ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen OZ) a souvisejících zákonů, v platném znění. ČFN má postavení samostatné právnické osoby. Svou činnost vyvíjí v souladu se zákony, těmito stanovami a vnitřními, jakož i obecně závaznými předpisy.

§2 Sídlo spolku

Sídlo spolku je Výlevy 51, Stará Vožice, 391 43 Mladá Vožice

§3 Definice naturismu

Naturismus je způsob života v souladu s přírodou. Jeho projevem je kolektivní nahota spojená se zobecňováním úcty vůči sobě samému, vůči okolí a celé přírodě.

Naturismus usiluje o přirozený vztah mezi kolektivní lidskou nahotou a přírodou formou bezprostředního pobytu v ní, využíváním jejich zdrojů jako jsou slunce, voda a vzduch, k odpočinku od civilizace, rekreaci, sportu a regeneraci sil.

Naturismus usiluje o hlubokou úctu k přírodě a všem jejím složkám. Jeho filosofie vychází z myšlenek humanismu a starořecké kalokagathie. Dbá o dodržování zásad harmonického způsobu života a vzájemné tolerance.

§4 Účel spolku

Společným zájmem členů spolku je praktikování a šíření myšlenek naturismu.
1. Hlavní činnost

Za tímto účelem spolek vyvíjí svojí hlavní činnost, která se skládá zejména z:

 1. Šíření myšlenek naturismu.
 2. Udržování kontaktů s naturisty v České republice i v jiných státech.
 3. Shromažďování informací o všech místech v blízkosti vodních ploch a o dalších zařízeních, která jsou vyhrazená nebo vhodná pro pobyt naturistů.
 4. Prosazování ochrany těch zájmů naturistů, které nejsou v rozporu s morálními a naturistickými principy, jakož i platnými právními předpisy.
 5. Napomáhání ochraně životního prostředí a přírody.
 6. Zastupování světového naturistického dění v ČR prostřednictvím členství v Mezinárodní naturistické federaci (INF-FNI).
 7. Pořádání naturistických akcí, zejména naturistických srazů, naturistické rekreace a s tím spojených sportovních a kulturních akcí.
 8. Veřejná prospěšnost. Spolek deklaruje svoji veřejnou prospěšnost ve smyslu § 146 a násl. Občanského zákoníku. Spolek učiní veškeré možné kroky k zápisu statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku.

§5 Členství

1. Vznik členství

Členství je dobrovolné. Členem se může stát zletilá osoba, bez ohledu na státní příslušnost.

Členství vzniká na základě přihlášky, ode dne zaplacení členského příspěvku.

O přijetí za člena rozhoduje statutární orgán.

Dokladem členství ČFN je členský průkaz s platnou známkou, který vydává pokladník.

Členský průkaz je majetkem ČFN.

 

Čestné členství:

- je možné udělit za zásluhy v rozvoji naturismu v ČR nebo přímo pro spolek ČFN,

- může navrhnout písemně člen spolku ČFN s odůvodněním,

- uděluje výbor ČFN hlasováním,

- je udělováno doživotně s právy řadového člena, a to bez povinnosti placení příspěvků,

- je možné odebrat při chování v nesouladu s definicí naturismu dle §3 těchto stanov.

2. Členský příspěvek

Výši členského příspěvku ve smyslu § 235 OZ určuje výbor ČFN.

Cena duplikátu členského průkazu za ztracený nebo vydaný při změně osobních údajů je 100 Kč.

3. Seznam členů

Seznam členů dle § 236 OZ vede pokladník v elektronické podobě s tím, že je neveřejný.

4. Zánik členství

Členství zaniká:
1. vystoupením,
2. vyloučením,
3. úmrtím, nebo
4. nezaplacením členského příspěvku.

Příspěvek na kalendářní rok je třeba zaplatit při vzniku členství nebo do 31. ledna daného kalendářního roku.

Vyloučení

Člen může být vyloučen za závažné nebo opakované porušování povinností vyplývajících z členství a další důvody uvedené v §239 OZ.

O vyloučení člena rozhoduje výbor ČFN. Pokud člen se svým vyloučením nesouhlasí, má právo se odvolat k nejbližší valné hromadě, jejíž rozhodnutí je konečné. Zaplacený členský příspěvek se nevrací.

5. Práva členů

Člen ČFN má po zaplacení členského příspěvku za dané období právo:

 1. Podílet se na činnosti ČFN a využívat k tomu jeho zařízení.
 2. Volit a být volen do orgánů ČFN.
 3. Rozhodovat prostřednictvím orgánů ČFN o činnosti ČFN.
 4. Obracet se na výbor ČFN se svými podněty, návrhy, dotazy apod. s právem na jejich vyřízení bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů, nepožaduje-li údaje a sdělení, která by ČFN způsobila vážnou újmu.
 5. Účastnit se činnosti a valných hromad ČFN.

6. Povinnosti členů

 1. Dodržovat stanovy ČFN, jakož i další vnitřní předpisy a opatření.
 2. Plnit přijatá rozhodnutí ČFN.
 3. Platit členské příspěvky.
 4. Chránit majetek ČFN.
 5. Nepoškozovat svým chováním a jednáním dobrou pověst ČFN.
 6. Podílet se na ochraně přírody.

 

§6 Organizace spolku

1. Statutární orgán

Individuálními statutárním orgány spolku jsou předseda a místopředseda.

Každý z nich jedná samostatně.

Podepisování za spolek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí vlastnoruční podpis statutární orgán.

2. Nejvyšší orgán

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.

3. Výbor ČFN

Výbor ČFN se skládá z předsedy, místopředsedy, pokladníka a dalších členů výboru.
Předseda a místopředseda jsou zároveň statutárními orgány spolku.

 

§7 Valná hromada

 1. Valná hromada je schopná se usnášet za účasti nejméně 10 členů ČFN.
 2. K přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů.
 3. Ve věcech týkajících se likvidace, fúze či rozdělení spolku je valná hromada schopna usnášet se za účasti většiny členů. V tomto případě se připouští hlasování „per rollam“, resp. elektronickou formou).
 4. Valnou hromadu svolává statutární orgán ČFN nejméně jedenkrát do roka.
 5. Valná hromada musí být také statutárním orgánem ČFN svolána, požádá-li o to výbor ČFN nebo 1/3 členů ČFN, a to do 30 dnů ode dne doručení podnětu. Pokud se tak nestane, může ten, kdo podnět podal, svolat valnou hromadu.
 6. Valná hromada se svolá oznámením na webových stránkách ČFN a v e-mailovém oběžníku. V oznámení o konání valné hromady musí být zřejmé místo, čas a program jednání, který může být změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět ke svolání valné hromady podal. Jednání může probíhat pouze k předem uvedenému programu jednání. Elektronická pozvánka obsahuje základní informace k projednávaným bodům, stručnou informaci o plnění programu za uplynulé období a návrhu na období následující, zprávu o činnosti výboru, čerpání rozpočtu a účetní uzávěrku. Valnou hromadu může odvolat nebo odložit jen ten, kdo ji svolal, nejméně však týden před jejím konáním.
 7. Valná hromada rozhoduje veřejným nebo tajným hlasováním o všech záležitostech ČFN, zejména:
 • jedná a usnáší se o návrhu stanov a jejich změnách,
 • schvaluje plán činnosti, rozpočet, účetní uzávěrku a zprávu o činnosti výboru ČFN,
 • projednává a schvaluje čerpání rozpočtu a jeho změny, zásady hospodaření,
 • volí výbor ČFN a rozhoduje o jeho odvolání,
 • jedná o návrzích výboru ČFN, jakož i všech členů ČFN,
 • dodatečně schvaluje doplnění členů výboru ČFN,
 • schvaluje provozní řád, vnitřní předpisy a opatření,
 • rozhoduje o odvolání vyloučeného člena,
 • rozhoduje o likvidaci, fúzi či rozdělení spolku a způsobu likvidace majetku,
 • rozhoduje o neplatnosti rozhodnutí orgánů spolku dle §258 OZ.

 

§8 Výbor ČFN

 1. Volební období členů výboru je pět let. Každý rok je volen jeden člen výboru, který nahrazuje člena, kterému daný rok končí pětiletý mandát. Člen s končícím mandátem může znovu kandidovat na pozici nového člena výboru.
 2. Výbor má 5 členů, z nichž jeden je předseda, jeden místopředseda a jeden pokladník.
  Nového člena výboru volí valná hromada. Volba je tajná. Valnou hromadou zvolený nový člen výboru a stávající čtyři členové zvolí do patnácti dnů od valné hromady, na které proběhly volby, ze svého středu předsedu, místopředsedu, pokladníka a podle potřeby další funkce členů výboru ČFN. Předseda a místopředseda nesmí být stejná osoba.
 3. Pro zajištění kontinuity funkce výboru v souladu se stanovami INF-FNI bude po odsouhlasení změny stanov provedeno hlasování valnou hromadou, kterým se prostým poměrem počtu hlasů přidělí mandáty pěti  stávajícím členům výboru s délkou od nuly do čtyř let. O délce mandátu při stejném počtu hlasů pro členy výboru rozhodne předseda. Valná hromada zvolí jednoho nového člena výboru za člena s nejmenším počtem hlasů, tedy s mandátem nula let.
 4. Výbor zajišťuje veškerou činnost ČFN v souladu s usnesením valné hromady ČFN, se stanovami, vnitřními předpisy a opatřeními ČFN.
 5. Hospodaří s finančními prostředky podle schváleného rozpočtu v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 6. Schůze výboru jsou svolávány předsedou podle potřeby, nejméně 1× v každém pololetí. Schůze výboru musí být také svolána, požádá-li o to nejméně 1/3 členů výboru s uvedením účelu jednání.
 7. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Přítomen musí být předseda nebo místopředseda. Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou hlasů přítomných.
 8. Při ukončení členství jednoho člena ve výboru ČFN můžou zbývající členové výboru ČFN kooptovat nového člena výboru z řad členů spolku. Kooptace musí být schválena usnesením výboru a předložena k dodatečnému schválení nejbližší valné hromadě. Délka funkčního období kooptovaného člena je pět let zkrácených o uplynulou dobu funkčního období nahrazeného člena výboru ČFN. Mezi valnými hromadami mohou být tímto způsobem nahrazeni pouze dva členové výboru ČFN.
 9. Výbor zejména:
 • zajišťuje úkoly a činnost ČFN,
 • navrhuje výši členských příspěvků a jejich splatnost,
 • připravuje návrhy plánu činnosti a rozpočtu,
 • navrhuje stanovy a jejich změny,
 • navrhuje provozní řád a další vnitřní předpisy a opatření,
 • rozhoduje o vyloučení člena,
 • odpovídá za svou činnost valné hromadě.
 1. Předseda
 • Je statutárním orgánem spolku.
 • Svolává a řídí schůze výboru.
 • Uzavírá nezbytné smlouvy a dohody.
 • Vyřizuje neodkladné záležitosti pro zajištění rozhodnutí výboru ČFN.
 • Svá opatření a rozhodnutí předkládá výboru ke schválení na jeho nejbližší schůzi.
 1. Místopředseda
 • Je statutárním orgánem spolku
 • Zastává funkci předsedy, nemůže-li předseda vykonávat svou funkci.
 • Nemůže-li místopředseda vykonávat svou funkci, pak tuto funkci vykonává jiný člen výboru, avšak jen do nejbližší valné hromady.
 1. Pokladník
 • Zajišťuje pravidelné vybírání členských příspěvků.
 • Vede seznam členů dle § 236 OZ.
 • Vydává členské průkazy a známky INF-FNI.

§9 Majetek a hospodaření ČFN

 1. Majetek ČFN tvoří hmotný a nehmotný majetek, fondy, pohledávky a jiná majetková práva.
 2. ČFN hospodaří s finančními prostředky na základě schváleného rozpočtu a zásad hospodaření.
 3. Zdroji majetku ČFN jsou zejména:
 • hmotný majetek a majetková práva,
 • členské příspěvky,
 • výnosy z akcí ČFN organizovaných v souladu s posláním ČFN,
 • dary, dotace, příp. jiné příspěvky obcí a dalších organizací,
 • výnosy z kapitálových vkladů a úroky.

§10 Zastupování ČFN

 1. Spolek zastupuje u ústního jednání člen výboru.
 2. Je-li k platnosti právních úkonů předepsána písemná forma, je třeba podpisu statutárního orgánu, nebo jím plnou moci pověřeného člena výboru.
 3. ČFN zanikne zrušením s likvidací, rozhodne-li o tom valná hromada.
 4. Nezanikne však, pokud nejméně 10 členů projeví zájem o pokračování v činnosti ČFN.

§11 Zrušení spolku

ČFN zanikne zrušením s likvidací, rozhodne-li o tom členská schůze.
Nezanikne však, pokud nejméně 10 členů projeví zájem o pokračování v činnosti ČFN.

§12 Závěrečná ustanovení

 1. Věci, které tyto stanovy neřeší, se řídí ustanoveními daných a souvisejících zákonů v platném znění.
 2. Informace o činnosti spolku, stanovy, související vnitřní předpisy a opatření jsou uvedené na webových stránkách www.cmfn.cz.

Tyto stanovy vstupují v platnost dnem schválení valnou hromadou.

Komentáře

Komentáře můžou vkládat pouze členové.

Nebyl vložený žádný komentář.

Stanovy spolku Jak se stát členem Příspěvky, legitimace, známky

Kontakty

Předseda: Jiří Böhm
tel.: +420 603 421 700
E-mail: predseda@cmfn.cz

 

Místopředseda: Jaroslav Dytrych
tel.: +420 721 165 995
E-mail: mistopredseda@cmfn.cz

 

Pokladník: Adam Severýn
(členské příspěvky, legitimace, známky)
E-mail: pokladnik@cmfn.cz

 

Člen výboru: Pavla Asmara Bernášková
Člen výboru: Václav Urbánek